Art. 1: Alle facturen zijn betaalbaar binnen 30 dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Art. 2: Alle klachten met betrekking tot uitgevoerde werken of koopwaar dienen schriftelijk en aangetekend binnen de acht dagen volgend op de factuurdatum te geschieden.

Art. 3: Bij gebreke aan tijdig protest binnen de termijn voorzien in art. 2 wordt de factuur geacht onvoorwaardelijk te zijn aanvaard.

Art. 4: bij gebreke aan betaling op de vervaldag is een intrest verschuldigd van 1% per maand op de hoofdsom. Daarenboven is een forfaitaire schadevergoeding van 10% verschuldigd op de hoofdsom met een minimum van 60 euro, dit alles van rechtswege en zonder enige in mora stelling.

Art. 5: Bij alle geschillen zijn enkel de rechtscolleges van het arrondissement Dendermonde bevoegd.